www.account.com.mkАгенција за финансиско - сметководтсвени услуги
 
Финансиско сметководствени услуги
Сите видови услуги кои ви ги нудиме се регулирани со договор во кој ќе бидат утврдени меѓусебните права и обврски
Со договорот се утврдува и делот од работењето кој би бил во наша надлежност, како и принциите на меѓусебна соработка
Со истиот се дефинира износот за надоместот за извршување на услугите опфатени со договорот, кој ќе зависи од обемот и сложеноста на работата.

  • Утврдени рокови за достава на документи од страна на нашите клиенти
  • Почитување на рокови за обработка и достава на пресметки и извештаи
  • Утврдени термини за директна комуникација со клиентите
  • Почитување на основните сметководствени принципи
  • Професионална етика
  • Деловност и строга доверливост