www.account.com.mkАгенција за финансиско - сметководтсвени услуги
 

Финансиско сметководствени услуги

Оперативни услуги

Административни услуги

Даночен и финансиски консалтинг

ПРОФЕСИОНАЛНО, ЕФИКАСНО И АЖУРНО:
 • Финансиско сметководство
 • Материјално сметководство
 • Девизно работење
 • Изготвување годишни сметки и финансиски извештаи
 • Пресметка на плати
 • Пресметка на сите видови даноци
 • Персонална евиденција
 • Пријава и одјава на вработени
 • Економско правни совети
 • Даночен консалтинг
 • Изработка на бизнис план
 • Регистрација на фирми
 • Пријава-одјава на даночен обврзник
 • Изработка на годишни даночни пријави
 • Изготвување на финансиски извештаи за интерни и екстерни корисници
 • Финансиски анализи според меѓународнисметководствени стандарди